“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

            แผนภูมิงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

ย้อนกลับ(งานแผนงานฯ)  

แผนภูมิการบริหารงาน  

ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ด้านการอาชีวศึกษา  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  

 

 

 

 

 
      

นายวิทยา   พิชยาปรีชาพล
รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
 

 

 

นายอมรเทพ สุภางาม
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

 

 
   

 
   

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

      (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      (๒)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในและภายนอก

 
    (๓)  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

      (๔)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
      (๕)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
      (๖)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
      (๗)   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
      (๘)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑