“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

  ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    
       “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม”

 
 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 

       “วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” 

 

  พันธกิจของสถานศึกษา

     

            1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

            2. มุ่งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

            3. พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการและกระบวนการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ

            4. บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการอาชีพให้กับชุมชน สังคม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

 

   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

            “เข้าถึงชุมชน บำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม”

   
  
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

            “รู้คิดจิตอาสา”

                   

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑