ข้อมูล บุคลากรของสถานศึกษา

  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
 
  ผู้บริหาร
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  แผนกวิชาการท่องเที่ยว
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาการตลาด
  เจ้าหน้าที่
  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑