“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

 

ขนาดและที่ตั้ง

                วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่  เลขที่  91  หมู่  9   กิโลเมตรที่  7  ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0-5367-3912 โทรสาร 0-5367-3911    E-mail Address: kctc_cr@ hotmail.com ,tanthai.kctc2019@gmail.com website: http://www.kctc.ac.th   พื้นที่ของวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด  2  แปลง คือ

 แปลงที่  1        เป็นพื้นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย    พื้นที่    36    ไร่  งาน  95.4  ตารางวา  เป็นที่ของราชพัสดุสารบัญ ลำดับที่  0551-003-37   
                       เล่ม 1 หน้า
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   

แปลงที่  2          เป็นที่ตั้ง  บ้านพักของบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ซึ่งห่างจากที่ดินแปลงที่  ประมาณ  100  เมตร เดิมทีเป็นสนามกีฬากลางของตำบลป่าอ้อดอนชัย  สภาตำบลได้ยกให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในพื้นที่  37  ไร่  82  ตารางวา  เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ  ทั้งสิ้น  และได้นำขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว

รวมที่ดิน   2       แปลง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  73  ไร่  งาน  77.4  ตารางวา

 


 
  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
                  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย และมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ย่านกลางของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง บริเวณที่ราบลุ่มย่านกลางของตำบลมีแม่น้ำแม่ลาว , น้ำแม่กรณ์ไหลผ่าน เป็นย่านที่ตั้งที่อยู่อาศัย และประกอบกสิกรรมที่สำคัญของตำบล
                  ตำบลป่าอ้อดอนชัยมีเนื้อที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ โดยมีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับทางจังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางมาตรฐาน จำนวน 2 สายทางที่มีรถโดยสารรับจ้างวิ่งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลข้างเคียง และ หมู่บ้านภายในตำบล จำนวน 5 เส้นทาง
                  ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของ ตำบลป่าอ้อดอนชัย คือวัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ บ้านร่องขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึงตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด และมีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ของคุณวันชัย วิชญชาคร และเงินบริจาค ของผู้ที่มีจิตศรัทธา ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกบนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะเหนืออุโบสถที่ประดับด้วยสัตว์ในเทพนิยาย เป็นรูปกึ่งช้างกึ่งวิหคเชิดงวงชูงา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนโดยฝีมือของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้บรรจงลงมือสร้างสรรค์ขึ้น
 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑