“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  
 


ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 

 
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน นักศึกษา/ห้อง/กลุ่ม (ปวช.) รวมทั้งสิ้น
สาขางาน       ตกค้าง จำนวนกลุ่ม รวม

1

2

3

4

5

6
ปวช.1 ยานยนต์ 19 34 33 34 35 10 - 6 165 รวม ปวช.1

จำนวน  19 กลุ่ม

รวม 521 คน
ช่างกลโรงงาน 0             0 0
เชื่อมโลหะ 29           - 1 29
ไฟฟ้ากำลัง 23 23         - 2 46
อิเล็กทรอนิกส์ 13 20         - 2 33
ก่อสร้าง 24           - 1 24
สถาปัตยกรรม 0           - 0 0
บัญชี 25           - 1 25
การตลาด

41

          - 1 41
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32           - 1 32
อาหารฯ 23 59         - 2 82
การโรงแรม 0           - 0 0
การท่องเที่ยว 16 28           2 44

รวม ปวช.1

0 19 521

 

     
ปวช.2 ยานยนต์ 20 24 23 25 23 25 - 6 140 รวม ปวช.2

จำนวน  22 กลุ่ม

รวม 418 คน
ช่างกลโรงงาน 5             1 5
เชื่อมโลหะ 23           - 1 23
ไฟฟ้ากำลัง 20 22         - 2 42
อิเล็กทรอนิกส์ 16 11         - 2 27
ก่อสร้าง 12           - 1 12
สถาปัตยกรรม 5           - 1 5
บัญชี 15           - 1 15
การตลาด 22           - 1 22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17           - 1 17
อาหารฯ 16 41         - 2 57
การโรงแรม 16           - 1 16
การท่องเที่ยว 15 22         - 2 37
                   

รวม ปวช.2

0 22 418

 

     
ปวช.3 ยานยนต์ 13 14 17 9     - 4 53 รวม ปวช.3

จำนวน 1กลุ่ม

รวม 214 คน
เชื่อมโลหะ 25           - 1 25
ไฟฟ้ากำลัง 22 24         - 2 46
อิเล็กทรอนิกส์ 7           - 1 7
ก่อสร้าง 8           - 1 8
สถาปัตยกรรม 3           - 1 3
บัญชี 11           - 1 11
การตลาด 11           - 1 11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9           - 1 9
อาหารฯ 26           - 1 26
การท่องเที่ยว 15           - 1 15
                   

รวม ปวช.3

0 15 214

 

     
 

รวมนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด   จำนวนกลุ่ม(ห้อง) =  56  กลุ่ม   รวม  1,153  คน


1,153
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน นักศึกษา/ห้อง/กลุ่ม (ปวส.) รวมทั้งสิ้น
สาขางาน       ตกค้าง จำนวนกลุ่ม รวม
 1      2 3 4 5 6
ปวส.1

 

เทคนิคยานยนต์ 20 17 12 10     - 4 59 รวม ปวส.1
จำนวน  2กลุ่ม

รวม 181 คน

 

 

.....................


รวม ปวส.2
จำนวน  8  กลุ่ม

รวม 1
16 คน


.....................


รวม ปวส. 228
คน
 

เทคโนโลยีงานเชื่อม 0           - 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 34 7         - 2 41
ก่อสร้าง 4 1         - 2 5
สถาปัตยกรรม 4 1         - 2 5
การบัญชี 6 5         - 2 11
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 5         - 2 8
อาหารฯ 6 6         - 2 12
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 6 13 16     - 4 40
                   

รวม ปวส.1

0 20 181

 

     
ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ 25 5         - 2 41
เทคโนโลยีงานเชื่อม 4 1         - 2 3
ไฟฟ้ากำลัง 31 3         - 2 34
ก่อสร้าง 4           - 1 4
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6 3         - 2 9
การบัญชี 7 1         - 2 8
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 12         - 2 15
                   

รวม ปวส.2

0 13 116

 

     

 รวมนักศึกษา ปวส.(ปวส.1+ปวส.2) ทั้งหมด

0 33 297
     
 

รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด (ปวช. + ปวส.) = 1,153 + 297

1,450 คน

                                                 ข้อมูลจากงานทะเบียน วันที่ 5/ตุลาคม/2564

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑