“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

   
   
       วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  
 
          # สนใจสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(www.kctc.ac.th)   โทร : 053-673912     


     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th