“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

     

 กลับหน้าหลัก  
 
     
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แบ่งการบริหารเป็น งานดังนี้
 
     
งานบริหารทั่วไป  
     
งานบุคลากร  
     
งานพัสดุ  
     
งานการเงิน  
     
งานอาคารสถานที่  
     
งานทะเบียน  
     
งานการบัญชี  
     
งานประชาสัมพันธ์  
     
แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายบริหาร  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางยุวดี   วงค์กาปิน
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 

 

นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

นาสาวจุฑามาศ  จงใจ
หัวหน้างานบุคลากร
 

นายกุลธวัช แสนคำปิง
หัวหน้างานการเงิน

นางอัจฉรา
   สมณะ
หัวหน้างานการบัญชี

นางยุวดี   วงค์กาปิน

หัวหน้า
งานพัสดุ

ว่าที่ร.ต. วิทยา  ไชยลังกา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางณัฐธยาน์  บำรุงนิคม
หัวหน้า
งานทะเบียน

นางสาวภัทรพรรณ   ไชยสิทธิ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

               

 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑