“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนที่รับ

          อุตสาหกรรม

   ช่างยนต์    ยานยนต์ ๘๐
   ตัวถังและสีรถยนต์
   ช่างกลโรงงาน    เครื่องมือกล ๒๐
   ช่างเชื่อมโลหะ    ผลิตภัณฑ์ ๒๐
   ช่างไฟฟ้ากำลัง    ไฟฟ้ากำลัง ๔๐
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์   ๒๐
   ช่างก่อสร้าง    ก่อสร้าง
   ช่างสถาปัตยกรรม    สถาปัตยกรรม
 

            พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี    การบัญชี
   การตลาด    การตลาด
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

          คหกรรม

  อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ
       

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว   การท่องเที่ยว
  การโรงแรม   การโรงแรม
 

<ดาวน์โหลด : ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง>

                                    ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) (ทั่วไป)
                                            
  หนังสือสัญญาค้ำประกันฯ / ใบมอบตัว / ประวัตินักเรียนฯ
                                            
 ประกาศการรับสมัคร ระดับชั้น ปวช.
                                      ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการบริหารกิจกรรมพิเศษ และพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช.๑)(รายละเอียดเพิ่มเติม)
                                         
<<สมัครเรียนออนไลน์(ปีการศึกษา 2565) / หลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นระบบทวิภาคี ดังนั้นเวลาเลือกสมัครให้เลือกเป็นทวิภาคี

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนที่รับ

          อุตสาหกรรม

   เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ ๔๐
   เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
   เทคนิคโลหะ   เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูป
  ผลิตภัณฑ์โลหะ
   ไฟฟ้า   ไฟฟ้ากำลัง
   อิเล็กทรอนิกส์   ระบบภาพระบบเสียง  
   ช่างก่อสร้าง   ก่อสร้าง
   เทคนิคสถาปัตยกรรม   เทคนิคสถาปัตยกรรม
 

         พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี   การบัญชี
   การจัดการธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๒๐
 

         คหกรรม

   อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ ๒๐
   อาหารและโภชนาการ   การประกอบอาหารในเรือเดิน   
  ทะเลระหว่างประเทศ
๒๐
 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   การโรงแรม   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
                      <ดาวน์โหลด : ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง>
    
  
  ใบสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทั่วไป)
   
ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   
  หนังสือสัญญาค้ำประกันฯ / ใบมอบตัว / ประวัตินักเรียนฯ
  
   ประกาศการรับสมัคร ระดับชั้น ปวส.
    
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ระดับชั้น ปวช., ปวช., ปวส.๑ และ ปวส.๒)(รายละเอียดเพิ่มเติม)

<<สมัครเรียนออนไลน์(ปีการศึกษา 2565)
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน โทร
: ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑