“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนที่รับ

          อุตสาหกรรม

   ช่างยนต์    ยานยนต์ ๘๐
   ตัวถังและสีรถยนต์
   ช่างกลโรงงาน    เครื่องมือกล ๒๐
   ช่างเชื่อมโลหะ    ผลิตภัณฑ์ ๒๐
   ช่างไฟฟ้ากำลัง    ไฟฟ้ากำลัง ๔๐
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์   ๒๐
   ช่างก่อสร้าง    ก่อสร้าง
   ช่างสถาปัตยกรรม    สถาปัตยกรรม
 

            พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี    การบัญชี
   การตลาด    การตลาด
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
       

          คหกรรม

  อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ
       

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว   การท่องเที่ยว ๔๐
  การโรงแรม   การโรงแรม
 

<ดาวน์โหลด : ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) >

                                    ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.) (ทั่วไป)

<<สมัครเรียนออนไลน์

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนที่รับ

          อุตสาหกรรม

   เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ ๔๐
   เทคนิคโลหะ   เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูป
  ผลิตภัณฑ์โลหะ
   ไฟฟ้า   ไฟฟ้ากำลัง
   อิเล็กทรอนิกส์   ระบบภาพระบบเสียง  
   ช่างก่อสร้าง   ก่อสร้าง
   เทคนิคสถาปัตยกรรม   เทคนิคสถาปัตยกรรม
 

         พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี   การบัญชี
   การจัดการธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ๓๐
 

         คหกรรม

   อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ ๒๐
   อาหารและโภชนาการ   การประกอบอาหารในเรือเดิน   
  ทะเลระหว่างประเทศ
๒๐
 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   การท่องเที่ยว   การท่องเที่ยว
 
                      <ดาวน์โหลด : ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.) >
    
  
  ใบสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทั่วไป)
   
ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  
  ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด

<<สมัครเรียนออนไลน์
 

ระยะเวลาทุน 5 ปี (เรียนระดับชั้น ปวช. ต่อเนื่องระดับชั้น ปวส./อนุปริญญา)

อุตสาหกรรม   ช่างยนต์  ยานยนต์สมัยใหม่
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คหกรรม   อาหารและโภชนาการ  (การแปรรูปอาหาร)

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว

 (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
 
 

<ดาวน์โหลด : ใบสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
   ใบสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. (ทุนระยะเวลา 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)

 

 

 

  รับชม VTR แนะนำวิทยาลัยฯ
                          
         

  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน โทร
: ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑