“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อกิจกรรม/ข่าวสาร

   
 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา 2563 (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) (รอบแรก)
   
เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร
   
 ศธ.02 ออนไลน์ (ลิ้งก์ สำหรับโหลดบัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม
   
  เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

 ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง <<
   
เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
        ด้วยกระทรวงศึกษาให้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
 เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
          ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ จำนวน 32 ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561- ก.ย. 2562)
   
เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน
   
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
ชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายประจำงวด ๑ ถึง ๑๒  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 
   
 ดาวน์โหลดหนังสือ(E-BOOK)อ่านฟรี " ผมจะเป็นคนดี ฉบับอาชีวะ"
   
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (งานแผนฯ)
   
แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (งานแผนฯ) 
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานพัสดุ) ล่าสุด
   
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายของนักเรียนนักศึกษา 
   
แบบฟร์อม การเข้าสอนแทน(วช.3)
   
แบบฟร์อม ขออนุญาตเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูเวลากลางวันกรณีไปราชการ
   
ข้อมูล มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕, คู่มือการประกันคุณภาพภายในฯและคู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ
   
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
   
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๕๕๓
   
กำหนดการ ประกาศผลการเรียน การสอบปลายภาค สอบแก้ 0 ,มส และลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ <<<
   
ข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙     
   
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(Echo English)บนมือถือทั้ง Android และ IOS 
   
   
   

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑