วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำ (MOU) หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ระยะสั้น)ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ณ ห้องประชุมชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม(DLTV) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต - ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายสิทธิพร คลังแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู อาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมทำ MOU กับสถานประกอบการในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการประจำปีการศึกษา ๒๔๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ร่วมทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและการทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ(MOU) ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการอาชีวศึกษา  
  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก่งโสภา ชั้น ๓ อาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ และผู้บริหารจากบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “อาชีวพรีเมี่ยม”  
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ CHONGQING VOCATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
 
นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ Chongqing Business College ณ. Chongqing Business College สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบการ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมชั้น  อาคารเฉลิมพระเกรียติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 
 
ผู้บริหารและครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พิธีลงนาม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 
 
โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบการ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 


 
ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 


 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ MOU Signing Ceremory "Chvron Enjoy Science" Lanna TVT Multi-Sector Hub1 December 2015 Khumnhucome Hotel.Chiang Mai  
  
นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับเจ้าของสถานประกอบการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา  
    ทำเนียบความร่วมมือ (MOU) ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑