“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 
  ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
     
  ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    
  ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑    
     
 

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 
 
 
 
  ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  
  รูปภาพ ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์  

 

 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
เครื่องพิมพ์แนวราบเอนกประสงค์
<<<รายละเอียดกดที่นี่

 ประเภทผลงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

 ชื่อผู้ประดิษฐ์

 1. นายมนตรี  ปอแสง     แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.
 2. นายศราวุฒิ  วงศ์แสง  แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.
 3. นายอนุพงษ์  เฌอมือ  แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายณรงค์  บรรณเลิศ   ตำแหน่ง  ครู ค.. 1 
 2. นายแทน   เชียงแขก    ตำแหน่ง พนักงานราชการครู   
 
   แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 


ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
เครื่องพันขดลวดดิจิตอลแบบประหยัด V2<<รายละเอียด

 ประเภทผลงาน ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ชื่อผู้ประดิษฐ์

 1. นายสมนึก  หม่อโป๊ะกู่    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   ชั้น  ปวช.3
 2.
นายธีระ  วันน้อย           แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   ชั้น  ปวช.3
 3.
นายจักรวุฒิ  วงษา         แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   ชั้น  ปวช.3

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายวุฒิชาติ  ตุงคศิริวัฒน์          ตำแหน่ง  ครู คศ.2           
 2.
 นายเอกนรินทร์  สวามิวัศดิ์        ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู    
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 

 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
เครื่องเจาะแผ่น PCB แบบประหยัด V2 <<รายละเอียด

 ประเภทผลงาน ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ชื่อผู้ประดิษฐ์

 1. นายเพิ่มพูน  อันตะสงค์   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ชั้น.ปวช.3.
 2.
นายเอกวิทย์  ขัติยศ       แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   ชั้น.ปวช.3.
 3.
นายวีระ       โพเมีย        แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    ชั้น.ปวช.3.

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายวุฒิชาติ  ตุงคศิริวัฒน์          ตำแหน่ง  ครู คศ.2           
 2.
 นายเอกนรินทร์  สวามิวัศดิ์        ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ครู    
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 


ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
ชุดไฟเลี้ยวนิรภัย  <<<รายละเอียด

 ประเภทผลงาน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ชื่อผู้ประดิษฐ์

 1. นายคเชนทร์      คำตา     สาขาวิชา เครื่องกล ชั้น.ปวช.3.
 2.
นายณัฐเกียรติ    บัวชุม    สาขาวิชา เครื่องกล ชั้น.ปวช.3.
 3.
นายอนุศาสน์     จอมใจ   สาขาวิชา เครื่องกล  ชั้น.ปวช.3.

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายริน                ยาวิชัย             ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู  
 2.
ว่าที่ ร.ต.มนตรี      ม่วงวงษ์            ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครู
     สาขาวิชา เครื่องกล

 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 

 
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
เครื่องชีลด์ถุงพลาสติกแบบตรวจสอบความหนาของวัสดุ
<

 ประเภทผลงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

 ชื่อผู้ประดิษฐ์

 1. นายธวัช    แซ่เติ๋น     แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.
 2. นายสมบรูณ์  จะตีป่า  แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.
 3. นายณรงค์   อวยแม   แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.
 4.
นายพรภวิษย์  เตจ๊ะ   แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น.ปวช.3.

 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายกฤษณะ   รังสิกุล   ตำแหน่ง  ครู ค.. 2 
 2. นายเชิดศักดิ์   ไชยวุฒิ    ตำแหน่ง พนักงานราชการครู   
 
   แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

 เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 
 

 


1.
ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
  (ภาษาไทย)   อุตสาหกรรมครัวเรือนกาแฟหม้อดิน
                                                 
        (ภาษาอังกฤษ)   Cruse coffee


2. ประเภทผลงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

 4. ชื่อผู้ประดิษฐ์

      1. นายวิษณุ         สิงคะราช      แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์     ปวช. 3        
      2. นายชัยชนะ     ชัยสมบัติ       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์     ปวช. 3
      3. นายประสพลาภ   เพิ่มสิน      แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3
      4. นายอนุกูล        มหาวงค์       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3
      5. สมชาย            ดวงแก้ว       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3
      6. นายธีรวุฒิ        กล้าหาญ      แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3
      7. นายวรภัทร      ปัญสุยะ        แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3
      8. นายเอกวัฒน์   ใจบุญ           แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช.  3
      9. นายนพฤทธิ์    เฟื้องเงิน        แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์      ปวช. 3

 5. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

   1. นายไพรวัลย์   ศักดิ์ใหญ่    ตำแหน่ง พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์       
   2.
นายนภัสดล  แปงกลาง      ตำแหน่ง พนักงานราชการ แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน 
   3.
นางสาวอมรรัตน์  วาระนุช   ตำแหน่ง พนักงานราชการ  แผนกวิชาพนิชยการ


เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

 วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕           

 
 

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์  เครื่องหยอดเมล็ดข้าว
                                                 
       

2. ประเภทผลงาน ประเภทที่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

 4. ชื่อผู้ประดิษฐ์

      (รอดำเนินการ)

 5. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

   1. นายสมยส   เขตประทุม    ตำแหน่ง พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างเชื่อม     
  


เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

 วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕   

 
     
 


ชื่อโครงการ
เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า <<<รายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับ   ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย        จังหวัดเชียงราย

ผู้ประดิษฐ์            
   1.
นายอาทร        สมกา   
   2. นายรัตติภพ     หมื่นอุดม            
  
3. นายอธิพล       สิทธิเดช    
  
4. นายสุรศักดิ์     อารีย์          

อาจารย์ที่ปรึกษา 
   1.
นายฉัตรชัย  กาญจนสุนทร 

 

 
 


ชื่อโครงการ  กาแฟหม้อดิน
 
<<<รายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับ   ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย        จังหวัดเชียงราย

ผู้ประดิษฐ์            
  
1. นายฉัตรบดินทร์  ทาแกง  
   2.
นาย รักชัย  แซ่เล้า           
   3.
นายศักดิ์พล  แสนพรม
  
4. นายจันทร์  แซ่ลี

อาจารย์ที่ปรึกษา 
   1.
นายไพรวัลย์  ศักดิ์ใหญ่  
  
2. นายสุรศักดิ์  แปงกลาง             
   
3. นายสมยส   เขตประทุม

                               

 
 

ชื่อโครงการ  เครื่องสี และคัดเกรดกาแฟอาราบิก้า  <<<รายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับ   ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย        จังหวัดเชียงราย

ผู้ประดิษฐ์            
   1.
นายต่อพงษ์  สุวรรณจิต  
   2.
นายฐิติวุฒิ  ยะรินทร์              
   3.
นายอินทราทิพย์  รังสิมาวงศ์                                                
   4.
นายชัยรัตน์  พึงสงวนลาวัณย์

อาจารย์ที่ปรึกษา   
   1.
นายไพรวัลย์  ศักดิ์ใหญ่  
  
2. นายสุรศักดิ์  แปงกลาง             
   
3. นายสมยส   เขตประทุม

 

 
 


ชื่อโครงการ 
ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  <<<รายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับ   ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย        จังหวัดเชียงราย

ผู้ประดิษฐ์            
   1. นายณัฐนนท์   ยอดสมณา 
   2. นายเทียนชัย   สุวรรณทา                      
   3. นายเกรียงไกร   คำสะอาด                                                                  
   4. นายบุญญฤทธิ์   ฤทธิ์บุญ           

อาจารย์ที่ปรึกษา 
  
1. นายนิวัฒน์    คักกันหา                                                        
   2.
นายเอกนรินทร์   สวามิวัศดิ์    

 

 
 

ชื่อโครงการ  เตาอบสกัดสารกำจัดแมลง <<<รายละเอียดคลิกที่นี่

ระดับ   ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย        จังหวัดเชียงราย

ผู้ประดิษฐ์            
   1. นายจีรเมธ  ปราชญ์วงค์    
   2. นายธีรพงษ์  เป็งเขียว            
   3.
นางสาวภัทรวดี  พรหมชัยวุฒิ                                                  
   4.
นางสาวอริสรา  เบเชกู่

อาจารย์ที่ปรึกษา 
   1.
นายสมชาติ  ประสม                               
   2.
นายณรงค์  ฟูแสง

 

 
       
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑