“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
 
 
 

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

           วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงราย ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชที่  9     ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่  50  ในปี  พ.ศ.  2539  ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ     พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นนามสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน

            กระทรวงศึกษาธิการ  โดย  ฯ พณ ฯ   สัมพันธ์   ทองสมัคร   รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงรายขึ้น  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2538  ณ   กิโลเมตรที่  7    ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการบนที่ดินราชพัสดุสารบัญ  ลำดับที่  0551-003-37  เล่มที่  1  หน้าที่  3  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เป็นแปลงที่  1  มีเนื้อที่  36  ไร่      1  งาน  95.4  ตารางวา  และอีกแปลงห่างกันประมาณ 100  เมตร  ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางของตำบลป่าอ้อ-ดอนชัย  สภาตำบลได้ยกให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ในพื้นที่  37  ไร่  82  ตารางวา  เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น  และได้นำขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว  รวมที่ดิน  2  แปลง  73  ไร่  2  งาน  77.4  ตารางวา  โดยใช้ที่ดินแปลงแรกเป็นกลุ่มอาคารเรียน  -  อาคารโรงฝึกงาน  ส่วนแปลงที่   2  ใช้เป็นกลุ่มบ้านพักครู-   อาจารย์  และสนามกีฬา

            พ.ศ.  2538     ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยครั้งแรก วันที่  12  พฤษภาคม  2538  มีชื่อว่า  “ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย”  โดยได้รับงบประมาณจัดสรร   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  57,000,000 บาท

            พ.ศ.  2539     เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบ่งเป็น 4  สาขาวิชา คือ  ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างยนต์  และตั้งสำนักงาน ชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  อาศัยบุคลากร  และอาคารเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

             พ.ศ.  2540    ได้ทำการย้ายสำนักงานสำนักงานมาอยู่    กิโลเมตรที่  7 ถนนเด่นห้า –  ดงมะดะ      ตำบลป่าอ้อดอนชัย     อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงราย  และเปิดทำการเรียน  การสอนเพิ่มคือช่างเชื่อม  ช่างสถาปัตยกรรม  พณิชยกรรม การบัญชี  และ การขาย

             พ.ศ.  2548    เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพิ่มอีก 1 สาขางาน คือ  พณิชยการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             พ.ศ.  2552    เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พณิชยกรรม   2  สาขางาน  คือ  พณิชยการบัญชี   และพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เปิดสอนวิชาชีพ 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

                        ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

          อุตสาหกรรม

   ช่างยนต์    ยานยนต์
   ตัวถังและสีรถยนต์
   ช่างกลโรงงาน    เครื่องมือกล
   ช่างเชื่อมโลหะ    ผลิตภัณฑ์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง    ไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์  
   ช่างก่อสร้าง    ก่อสร้าง
   ช่างสถาปัตยกรรม    สถาปัตยกรรม
 

            พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี    การบัญชี
   การตลาด    การตลาด
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
     

          คหกรรม

  อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ
     

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว   การท่องเที่ยว
  การโรงแรม   การโรงแรม
 

                   

                    
ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา

สาขางาน

          อุตสาหกรรม

   เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์
   เทคนิคโลหะ   เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูป
  ผลิตภัณฑ์โลหะ
   ไฟฟ้า   ไฟฟ้ากำลัง
   อิเล็กทรอนิกส์   ระบบภาพระบบเสียง  
   ช่างก่อสร้าง   ก่อสร้าง
   เทคนิคสถาปัตยกรรม   เทคนิคสถาปัตยกรรม
 

         พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   การบัญชี   การบัญชี
   การจัดการธุรกิจค้าปลีก   ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ
 

         คหกรรม

   อาหารและโภชนาการ   อาหารและโภชนาการ
   อาหารและโภชนาการ   การประกอบอาหารในเรือเดิน   
  ทะเลระหว่างประเทศ
 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   การท่องเที่ยว   การท่องเที่ยว
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑