ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม
 
 
 

                  
           
              
 


 

 แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายวิชาการ
 

 
 
 

 แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 

 

 

 แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

 

 

 แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑