“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพณิชยกรรม
     
     
 
 

  แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  และ  แผนการเรียนหลักสูตร
          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส
.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-๒๕๕๙ 

     
           แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙๒๕๕๙ 
     
     
     

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑