“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

ข้อมูล หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร      ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.
๒๕๕๖)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์ - สาขางานยานยนต์
    สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ - สาขางานผลิตภัณฑ์
    สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง - สาขางานก่อสร้าง
    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - สาขางานสถาปัตยกรรม
       
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการตลาด -
       
  ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานอาหารและโภชนาการ
       
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
- สาขางานการท่องเที่ยว
 
       
       
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.๒๕๕๗)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล - สาขางานเทคนิคยานยนต์
    สาขาวิชาไฟฟ้า - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง - สาขางานก่อสร้าง
       
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก -
       
       
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.๒๕๔๖) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
   

 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑