“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
 
 
 

          ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย                         

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
                        ใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต และ ภูมิประเทศ

  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

 
สภาพภูมิประเทศ

    เชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ ( North Continental Highland ) มีพื้นราบสูง เป็นหย่อมๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อำเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน
และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร จาก ระดับน้ำทะเล

สภาพภูมิอากาศ

    อุณหภูมิ ในห้วงปี 2545 – 2550 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.81 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16.90
ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยปีละ 1,755 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2550 จำนวน 2,041.7 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 140 วันต่อปี
 
แผนที่จังหวัดเชียงราย
18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 อ.เมืองเชียงราย 
 อ.เชียงของ 145 ก.ม.
 อ.เวียงป่าเป้า 91 ก.ม.
 อ. เทิง 64 ก.ม.
 อ. ป่าแดด 52 ก.ม.
 อ. พาน 47 ก.ม.
 อ. เวียงชัย 12 ก.ม.
 อ. แม่จัน 28 ก.ม.
 อ. เชียงแสน 60 ก.ม.
 อ. แม่สาย 63 ก.ม.
 อ. แม่สรวย 62 ก.ม.
 อ. พญาเม็งราย 48 ก.ม.
 อ. เวียงแก่น 150 ก.ม.
 อ. ขุนตาล 63 ก.ม.
 อ. แม่ฟ้าหลวง 65 ก.ม.
 อ. แม่ลาว 19 ก.ม.
 อ. เวียงเชียงรุ่ง 45 ก.ม.
 อ. ดอยหลวง 40 ก.ม.
 
ตราประจำจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (Vision)  

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ
         “เชียงราย : ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนา และการค้าสู่สากล”
Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade
 

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย

“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย ชื่อดอกไม้ ดอกพวงแสด 
ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Pyrostegia Venusta (ker) Miers
วงศ์ : Bignonia Ceae
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้ : ไม้เลื้อยต่างประเทศ
ชื่ออื่น ๆ : Orange trumpet, Flane Flower, 
Fire – Cracder Vine
ดอกพวงแสด  ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย
   
   
ธงประจำจังหวัดเชียงราย

ธงประจำจังหวัดเชียงราย
ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย
ชื่อพันธุ์ไม้
 กาสะลองคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis
วงค์ Dignoniaceae
ชื่ออื่น ๆ ปีบทอง, แคเป๊าะ, สำเภาหลามต้น, สะเภา, อ้อยช้าง, จางจืด

                                               ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม http://www.chiangraifocus.com/chiangrai
                                                                                                       

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑