“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
 ข้อมูลงานอาคาร สถานที่
 

 
 
      
 
อาคาร สถานที่

  สภาพของอาคาร สถานที่ ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้แบ่งพื้นที่ในงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน 36 ไร่ 1 งาน 95.4 ตารางวา และส่วนที่เป็นที่พักอาศัยและสนามกีฬากลาง จำนวน 37 ไร่ 82 ตารางวา ดังรายละเอียดคือ

        1. อาคารตึกอำนวยการ
        2. อาคารเรียนคณะวิชาพาณิชยกรรมและสามัญสัมพันธ์
        3. อาคารเรียนคณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
        4. อาคารเรียนคณะวิชาก่อสร้าง
        5. อาคารเรียนคณะวิชาช่างยนต์
        6. โรงอาหารและหอประชุม
        7. พัสดุกลาง
        8. สนามกีฬากลาง
        9. แท่นพระวิษณุ
       10. อาคารร้านสหการ
       11. อาคารกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
       12. อาคารกิจกรรม
      
13. พื้นที่จอดรถคณะครูและบุคลากร
      
14. อาคารแผนกวิชาสถาปัตยกรรม
      
15. พื้นที่จอดรถนักเรียนนักศึกษา
      
16. บ้านพักผู้อำนวยการ
       17. บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ
       18. อาคารใหม่ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
       19. ป้อมยาม
 
         
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งวิทยาลัยปี พ.ศ. 2538   ถึงปัจจุบัน   ปี พ.ศ. 2556

รายการสิ่งก่อสร้างพร้อมรายละเอียด

ปีงบประมาณ


1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย
    2,400 ตารางเมตร

3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร

4. อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกพณิชยการ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร

5. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1หลัง พื้นที่ใช้สอย  810      ตารางเมตร

6. อาคารพัสดุกลาง จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 1,040 ตารางเมตร

7. อาคารร้านสหกรณ์ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 25 ตารางเมตร

8. อาคารบ้านพักข้าราชการ

   8.1 บ้านพักผู้อำนวยการ (2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง

    8.2  บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง

   8.3 บ้านพักข้าราชการครู – อาจารย์ 6 หน่วย (2 ชั้น)         จำนวน 2 หลัง

9. โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย   960   ตารางเมตร

10. ป้อมยาม จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 8 ตารางเมตร

11. รั้ว ค.ส.ล ช่วงบนเหล็กดัด

12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

13. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ

14. สนามฟุตซอล
 


2538

 2538

 
2538

2538

2538

2548

2550

2538

2538

2538

2538

2538

2538

2538

2538

2554

2556

 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑