นายพัฒนา   สิทธิสมบัติ
ประธานกรรมการ
 

   
 


นายกฤษณะ   รังสิกุล
กรรมการผู้แทนครู หรือคณาจารย์
 


นายณรงค์   ปารมี
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 


นางอรุณรัศมี   คำภูแก้ว
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 

 
 


นายสุรพล   วงศ์วัฒนะ 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 


นายวชิรศักย์   กุลดี
 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า


 


พระครูเขมสุทธิธรรม

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

 
 


พระพินิตวิหารการ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 


นาย
สมพงษ์   ไมล์หรือ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

 


นายสมนึก   เอี่ยมกำแพง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
 


นายอนุรัตน์   อินทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


..สุวิทย์   วังยาว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


นายชูรัก   ตันศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
 


 นายสิทธิพร คลังแสง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ


 

 


 

 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑