“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                   

   ฝ่ายบริหารทรัพยากร

    - งานพัสดุ
    - งานบุคลากร
    - งานทะเบียน
    - งานประชาสัมพันธ์
    - งานบริหารงานทั่วไป
    - งานการเงิน
    -
งานบัญชี
 
 
   ฝ่ายวิชาการ

   - งานวัดผลและประเมินผล
   - งานสื่อการเรียนการสอน
   - งานวิทยบริการและห้องสมุด
   - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   -
แผนกวิชา
   
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
   - แผนกวิชาช่างยนต์
   
   - แผนกวิชาช่างเชื่อม
   
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
       - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
       - แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
       - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
       - แผนกวิชาพาณิชย์การ

          - สาขาการบัญชี
     
    - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
    ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

   - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   - งานปกครอง
   - งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 
 
    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   -
านวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   - งานวางแผนและงบประมาณ
   -
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   - านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
 
 
     
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑